لیست قیمت اجاره جرثقیل ها

لیست قیمت اجاره جرثقیل ها

لیست قیمت اجاره جرثقیل های سبک و سنگین ” سپهر جرثقیل “

لیست قیمت اجاره جرثقیل در پایین انواع جرثقیل ها می باشد .

لیست قیمت اجاره جرثقیل متغیر می باشد لذا برای اطلاع از قیمت آن تماس حاصل فرمایید .

مشخصات فيزيکی و فنی  و ابعاد تمام جرثقیل ها در سایت موجود می باشد

انواع جرثقیل های موجود :

لیست قیمت اجاره جرثقیل جدید

      
ردیفتناژسری جرثقیلاجاره روزانه جرثقیلاجاره یک روز به بالااجاره ماهانه
130KATOتوافقیتوافقیتوافقی
235KATOتوافقیتوافقیتوافقی
340KATOتوافقیتوافقیتوافقی
450KATOتوافقیتوافقیتوافقی
560KATOتوافقیتوافقیتوافقی
680KATOتوافقیتوافقیتوافقی
7100KATOتوافقیتوافقیتوافقی
8120KATOتوافقیتوافقیتوافقی
9160KATOتوافقیتوافقیتوافقی
10160با فلاپ KATOتوافقیتوافقیتوافقی
11200بوم خشکتوافقیتوافقیتوافقی
12250بوم خشکتوافقیتوافقیتوافقی
13300KATOتوافقیتوافقیتوافقی
14360KATOتوافقیتوافقیتوافقی
15400بوم خشکتوافقیتوافقیتوافقی
16550بوم خشکتوافقیتوافقیتوافقی
17450-800بوم خشکتوافقیتوافقیتوافقی