نصب چیلر اوین درکه

نصب چیلر اوین درکه

نصب چیلر اوین درکه با استفاده از جزثقیل ۱۱۰ تن گروو