پروژه امانيه جردن

پروژه امانيه جردن

سپهر جرثقیل با افتخار و با حفظ تمامی موارد ایمنی و در کمترین زمان  نصب شمع های پروژه امانيه جردن به پایان برساند .